کاربرد کتاب: برای جامعه‌های گسترده فعال در زمینه ناشنوایی و کم شنوایی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان