موضوع کتاب: ارزش‌های میراث فرهنگی و نابودی آن‌ها در جنگ‌ها

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان