شانزدهمین سالگرد موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

قطار موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به ایستگاه شانزده‌ام رسید

قطار موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به ایستگاه شانزده‌ام رسید

از روزی که قطار «موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» روی ریل افتاد تا به سوی مقصد برود، شانزده سال می‌گذرد. مقصدی که برای رسیدن به آن زمانی مشخص نشده است و تنها ایستگاه به ایستگاه هدف‌گذاری می‌شود تا هدف‌ها درست ارزیابی شوند. باید گفت که این قطار با تلاش همه همکاران دیروزی و امروزی خود به این ایستگاه رسیده است.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان