کودکان نوازنده

ویولن نوازی کودکان کولی در خیابان بوداپست، مجارستان، ۱۹۳۹ عکس از: ویلیام وندیورت Gypsy children playing violin in street. Budapest, Hungary, 1939  Photo by William Vandivert
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان