انتشار نشریه کارنامه کانون (۱۳۴۷)

کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی

 کانون در ۱۴ فروردین ۱۳۴۷ همزمان با روز جهانی کتاب کودک، نخستین نشریه داخلی خود را با عنوان "کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" منتشر کرد.

این نشریه ماهانه منتشر می شد. مطالب آن را گزارش فعالیت های کتابخانه های کانون و بخش های دیگر این نهاد، مقاله های گوناگون درباره ادبیات کودکان و نقدهایی بر کتاب های کودکان که بیشتر نویسندگان آن کتابداران کانون بودند، تشکیل می داد. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان