زادروز کوتا پاکوفسکا (۱۹۲۸) تصویرگر از جمهوری چک, برنده جایزه اندرسن ۱۹۹۲

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان