زادروز اریک کارل (۱۹۲۹)، تصویرگر – نویسنده امریکایی پدیدآورنده «کرم گرسنه گرسنه»

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان