زادروز آنی ام. جی. اشمیت (۱۹۱۱)، نویسنده هلندی, برنده جایزه اندرسن ۱۹۸۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان