زادروز جاناتان سویفت (۱۶۶۷)، نویسنده و شاعر ایرلندی پدیدآورنده سفرهای گالیور

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان