روز ملی پرنده نگری (اولین پنجشنبه آذر)

روز ملی پرنده نگری (اولین پنجشنبه آذر)
توجه: امسال اولین پنجشنبه آذر,  ۴ ام آذر است. البته ظاهرا متولی خاصی برای برگزاری این روز نیست و خیلی جدی مطرح نمیشه. هر سازمان محیط زیستی که بخواهد خودش برای این روز مراسم می‌گذارد.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان