زادروز میچیو مادو (۱۹۰۹)، شاعر ژاپنی و برنده جایزه اندرسن ۱۹۹۴

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان