انتشار نشریه نورهاکسر (۱۳۱۴)، به صاحب امتیازی و سردبیری مارگاریت سارواریان در تهران به شکل مصور برای کودکان و نوجوانان ارمنی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان