یک مادر و کودک در دوره پایانی قاجار

یک مادر و کودک در دوره پایانی قاجار
بزرگسالانه بودن لباس کودک قابل توجه است
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: جایگاه کودک، ص ۲۵.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان