گولی‌ور به دست لی لی پوت‌ها اسیر می‌شود

گولی‌ور به دست لی لی پوت‌ها اسیر می‌شود.
تفصیل مسافرت گولی ‌ور در مملکت لی‌لی‌پوت جاناتان سویفت. ترجمه: مترجم السلطنه. ۱۳۱۹ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ترجمه در ادبیات کودکان ایران، ص ۴۵۴.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان