گنجشک، برگرفته از یک کتاب قدیمی کودکان

گنجشک
برگرفته از یک کتاب قدیمی کودکان به زبان آسوری که روی جلد و صفحه عنوان آن از بین رفته است.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص۶۶۹.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان