گربه چکمه پوش

گربه چکمه پوش ۱۸۷۵
جیمز ولز چمپنی ۱۸۴۳-۱۹۰۳

Puss-in boots 1875
James Wells Champney 1843-1903

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان