کودک در کارگاه قلاب ‌دوزی رشت چوب و فلک می شود

کودک در کارگاه قلاب ‌دوزی رشت چوب و فلک می شود. ۱۳۱۰ق.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: جایگاه کودک، ص ۲۳.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان