کودکان و روایتی از یک پرده مذهبی

کودکان به روایتی از یک پرده مذهبی که نقال بازگو می کند، دل سپرده‌اند
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات نمایشی کودکان، ص ۵۹۴.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان