کلاه های قاجار

در این نمایشگاه کودکان بازدید کننده با گذاشتن کلاه های قاجار که از مقوا تهیه شده بود، با تصویر کودکان قاجار در تابلوهای نمایشگاه ارتباط بیشتری بر قرار کردند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان