کتاب چهار درویش

صفحه عنوان یا روی جلد کتاب چهار درویش. ۱۳۵۷ق.
چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: قصه های بلند عامیانه، ص ۱۰۱.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان