کتاب عاق والدین

کتاب عاق والدین. ۱۳۳۰ش.
چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: ادبیات مکتب‌خانه‌ای ص ۷۷.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان