کارگاه دو روزه «کمک‌های اولیه به کودکان و نوجوانان در بحران»

کارگاه دو روزه «کمک‌های اولیه به کودکان و نوجوانان در بحران»

هدف از برگزاری این کارگاه ها در درجه نخست بالا بردن حساسیت اجتماعی و تشویق افراد متخصص و غیر متخصص، به عبارتی تمام شهروندان، در کمک رسانی به کودکان ونو جوانان درشرایط بحرانی است تا برای زندگی در وضعیت عادی توان مند شوند یا در وضعیت های دیگر مانند رخدادهای فاجعه بار طبیعی و اجتماعی بتوان دردها و رنج های آن ها را کاهش داد.


مدرس: دکتر زهرا قایینی (روان‌درمانگر، زبان‌شناس و کارشناس روابط بین فرهنگ ها)
برگزارکننده: موسسه پژوهشی تاریخ‌ادبیات کودکان
تلفن ثبت‌نام: ۸۸۵۵۲۳۱۸
زمان‌های ثبت‌نام: شنبه تا چهارشنبه ۸.۳۰ تا ۱۶.۳۰
مسؤلان ثبت‌نام: خانم فاطمه سیف و خانم زینب آقایی


هدف دیگر آموزش روش هایی است که همهٔ افراد، چه متخصص و یا غیر متخصص بتوانند در صورت رخداد بحران، از پیامدهای روانی ناشی ازآن (Post Traumatic Stress Disorder) در کودکان ونوجوانان پیش گیری کنند.

می توان امیدوار بود که باایجاد وگسترش این بحث و بالا بردن حساسیت عمومی در جامعه، کودکان و نوجوانان بتوانند در آینده درشرایط بحرانی، بیش تر از پیش دیده شده ومورد مراقبت قرار گیرند. بارها ثابت شده است که کودکان و نو جوانان در وضعیت بحرانی نا دیده گرفته می شوند.

موضوع کارگاه:

موضوع کارگاه در ابتدا آشنایی با موضوع تروما یا بحران است. سپس به پرسش های زیر پاسخ داده می شود:

 به چه وضعیتی، وضعیت بحرانی می گوییم و در این وضعیت چه کارهایی باید انجام داد؟

شکل بروز بحران در سنین مختلف کودکان و نو جوانان و اقدام هایکاربردی متناسب با هر سن چیست؟

 آسیب های رو انی ناشی از بحران و بروز آن ها در سنین بالاتر در صورت درمان نشدن در دوران کودکی چگونه است؟ چگونه می توان این آسیب ها را درمان کرد؟

روش کار:

پس از آشنایی با موضوع کارگاه و پاسخ به پرسش ها، شرکت کنندگان به گروهای ۶ تا ۸ نفره بخش می شوند تا بحث ها را با یکدیگر ادامه دهند و هر گروه دربارهٔ آسیب هایی که با این گروه از کودکان ونوجوانان رو به رو هستند با یکدیگر گفت و گو و تبادل نظر کنند.

با طرح مو ضوع های مشخص، گروه ها برای حل مشکلات، راه حل هایی را پیشنهاد می کنند. در پایان، گروه ها به جمع می پیوندند و همگان موضوع های بحث شده را مطرح و درباره راه حل ها با یکدیگر گفت و گو می کنند.

چه کسانی مخاطب این کارگاه ها هستند؟

در واقع مخاطب ما، همه کسانی هستند که با کودکان سر و کاردارند. از افراد متخصص مانند مربیان، آموزگاران، مددکارها، روانشناس ها و پزشکان تا افرادی که در محیط زیست کودکا ن قرار دارند، همچون والدین، خویشاوندان، همسایه ها وغیره. همان طور که آشنایی با کمک های اولیه پزشکی وظیفه همه افراد شهروندان است، کمک های اولیه در آسیب های روانی کو دکان و نو جوانان به همه افراد جامعه مربوط است.

با وجود این کارگاه اکنون ویژه متخصصان یعنی مربیان، آموزگاران، مددکارها، روانشناس ها و پزشکان است تا بتوان در گام نخست نتایج بیش تری از آن کارگاه به دست آید. امیدواریم با ادامه کارگاه ها در آینده افراد علاقه مند بیش تری به این موضوع جذب شوند و بتوان این حساسیت را در سطح جامعه گسترش داد. چه بسا ادامه این گفت و گوها سبب شود تا مراکزی ویژه کمک رسانی اولیه به کودکان و نوجوانان در بحران در جامعه بنیاد نهاده شود.

زمان کارگاه: دو روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعداز ظهر

مدرس زهرا قایینی

روا ن درمانگر، زبانشناس و کارشناس روابط بین فرهنگ ها

دانش آموخته رشته زبانشناسی و ادبیات آلمانی از دانشگاه فرانکفورت،

دانش آموخته دوره های تخصصی روانشناسی و روانکاوی خانواده از دانشگاه گیسن آلمان و مرکز تخصصی زوریخ (سویس)

در سال ۱۹۸۹ موسسه روابط بین فرهنگ ها با نام اختصاری  Cico را در فرانکفورت بنیان نهاد و تا سال ۲۰۰۴ مدیریت این نهاد را بر عهده داشت.

در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ در سمت استادیاری در دانشگاه های فرانکفورت، ماربورگ و ماینز تدریس کرده است.

پس از سال ها کار در بیمارستان های آلمان در زمینه روابط بین فرهنگ ها، در سال ۱۹۹۷ بر پایه تجربیات به دست آمده کتاب «بیمار در غربت» را منتشر کرد.

در حال حاضر در مرکز مشاوره جوانان شهر افنباخ آلمان به کودکان و نوجوانان در شرایط بحران یاری می رساند و همزمان در یک مطب خصوصی به روانکاوی خانواده و روان درمانی گروهی نیز می پردازد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان