چهار ايزد هندو

چهار ايزد هندو بر روی برکی از يک کتاب مصور مانوی
خوچو، چين، سده ۹ م. موزه مردم شناسی برلين
تاريخ ادبيات کودکان ايران (ادبيات شفاهی و دوران باستان)
فصل: تصويرگری کتاب در دوران باستان ، ص ۲۱۱.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان