پیام شادی، نشریه ای با رویکرد مذهبی

پیام شادی، نشریه ای با رویکرد مذهبی

نشریه پیام شادی از بهمن ماه ۱۳۵۰ با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدحسن شریعتمداری، زیر نظر هیئت تحریریه در چاپخانه دارالتبلیغ اسلامی قم، ماهانه به پیوست نشریه مکتب اسلام، برای کودکان و به ویژه نوجوانان منتشر شد.

همه مطالب نشریه درباره موضوع های مذهبی بود. هدف آن آموزش و تبلیغ آموزه های دینی به نوجوانان بود و درباره ایستادگی در برابر ستم و بیداد و جنبه های آرمانی دین اسلام یعنی عدالت و مهربانی، مطالبی منتشر می کرد. پخش نشریه را جامعه تعلیمات اسلامی متشکل از ۱۱۴ مدرسه مذهبی انجام می داد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان