پيکرک سفالين مئد زما

پيکرک سفالين مئد زما
(موجودی آل مانند که کودکی را ربوده است)
شوش پارتی، ۱۲ س. م.
تاريخ ادبيات کودکان ايران (ادبيات شفاهی و دوران باستان)

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان