پيامبر نزد خروس می آيد

معراج نامه. مكتب هرات، هنر تيموری
تاريخ ادبيات كودكان ايران (ادبيات كودكان پس از اسلام)
فصل: تصويرگری در ايران پس از اسلام، ص ۲۸۴.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان