پوشاك دوران قاجار

در این نمایشگاه تصویرهایی از پوشاك كودكان در دوران قاجار به نمایش گذاشته شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان