هوانس تومانیان. "این آن است..."

هوانس تومانیان. "این آن است..."
هاسکر، ش ۱ (ژانویه ۱۹۰۸): ۱۰-۱۲.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص ۶۵۸ - ۶۵۹.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان