نوروزتان خجسته باد

نوروزتان خجسته باد

چه نوروزها که کودک ماندیم

و کودکانه پرنده­ ها را بر روی درخت کشیدیم

چه نوروزها که مادر بودیم

و مادرانه، کودک را به درخت پیوند زدیم

پس از آن هرآنچه که ماند

سبز بود که خورشید برآن می­ تابید

و زندگی مانند یک کودک

از آن جوانه می زد!  

نوروزتان خجسته باد

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

نوروز ۱۳۹۳

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان