نقش يک آموزگار با گروهی از نوآموزان

مكتب هرات، ۸۹۱هـ. ق. نگارگر: بهزاد
تاريخ ادبيات كودكان ايران (ادبيات كودكان پس از اسلام)
فصل: ديدگاه‌های پرورشی و روش‌های آموزش و پرورش، ص ۱۱۱.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان