نغمه کودک، نشریه ای برای خردسالان

نغمه کودک، نشریه ای برای خردسالان

نغمه کودک نخستین نشریه برای مخاطبان کودکستانی و سال های اول دبستان بود که از سوی وزارت آموزش و پرورش از آذر ماه ۱۳۳۷منتشر شد و تا دی ماه ۱۳۴۰ به کار خود ادامه داد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه، اختر پورشیرازی بود. نغمه کودک، به صورت پیوست مجله دانش آموز و با فاصله زمانی ماهانه، فقط در طول سال تحصیلی منتشر می شد. در این نشریه بر خلاف دیگر نشریه های کودکان این دوره، شمار داستان های تألیفی از ترجمه بیشتر بود. شعر نیز در نغمه کودک جایگاه برجسته ای داشت. نشریه ی نغمه کودک در هر شماره بازنویسی هایی از ضرب المثل ها و متل های ایرانی به زبان ساده و همراه با تصویر برای کودکان منتشر می کرد که برای آن ها گیرایی بسیار داشت. ادبیات غیرداستانی، جای اندکی در این نشریه داشتند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان