مکتب آخوندباجی، کتاب الف‌ و بای مصور مفتاح‌الملک

مکتب آخوندباجی. الف و بای مصور مفتاح‌الملک. ۱۳۰۳ق.
چاپ سنگی، تصویرگر: میرزا عباس
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: آموزش و پرورش مکتب‌خانه‌ای، ص۴۷.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان