موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ۱۸ ساله شد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ۱۸ ساله شد

هژده سال گذشت، از آن روز که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عنوان نهادی پژوهشی راه‌اندازی شد و تا امروز که به برنایی رسیده، بارهایی بسیار سنگین را بر دوش داشته است، که انجام هر کدام از آن‌ها به سختی به باور می‌گنجد، از مجموعه ده جلدی تاریخ ادبیات کودکان، تا ایرانک، کتابک، آموزک، با من بخوان، مطالعات کودکی، فیلم‌ها و کتاب‌های مربوط به حوزه تاریخ فرهنگ کودکی.

در این هژده سال بسیاری از یاران و پشتیبان‌ها با ما بودند که این ناممکن‌ها ممکن شد. بسیاری از یاران و پشتیبان‌ها با ما هستند و هم‌چنان به این گروه افزوده می‌شوند و ما هر روز تواناتر از پیش، رو به سوی کشف افق‌های تازه‌تر می‌رویم تا به «کوه قاف» برسیم. برای تحقق هدف‌های بزرگمان برای کودکان سرزمین‌مان، با باور به این گفته عطار که : 

«سرانجام سی مرغ، یگانه و هم‌دل در این جست‌وجو، به پادشاه خود رسیدند. و آن‌ها دریافتند که خود، سیمرغ پادشاه هستند... و آن سیمرغ پادشاه، هریک از آن‌ها هستند... و همه آن‌ها .»

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان