مهرانگیز منوچهریان

مهرانگیز منوچهریان (۱۲۹۳-۱۳۷۹ش.)

زاده مشهد، دانش‌آموخته رشته فلسفه و علوم تربیتی، دکترای حقوق کیفری، سناتور دوره‌های چهارم تا ششم مجلس سنا، رئیس اتحادیه زنان حقوقدان ایران، سازمان داوطلبان حمایت خانواده، عضو مرکز جهانی صلح از راه قانون و انجمن بینالمللی زنان در ایران، نخستین برنده ایرانی جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸م. و نخستین برنده جایزه حقوق بشر مرکز جهانی از راه قانون در سال ۱۹۷۱م.

از جمله آثار او: مسئله جرائم اطفال، طرح تأسیس محاکم اختصاصی اطفال و بنگاه‌های وابسته بآن در ایران، چرا اطفال ناسازگار می‌شوند و چه باید کرد، طرح قانون حمایت خانواده.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان