مفتاح‌الملک

مفتاح‌الملک (۱۲۲۳ش.- ؟)

زاده تهران، گشاینده رمز خط‌ها و نوشته‌های قدیمی، نایب اول وزارت خارجه، عضو انجمن معارف، بنیانگذار مدرسه افتتاحه و روزنامه «معارف»از جمله آثار او: تأدیب الاطفال، الفو بای مصور، مثنوی‌اطفال، تعلیم الاطفال.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان