معرفی تاريخ ادبيات كودكان ايران در لندن و برلين

 انجمن فرهنگی سخن با همكاری بخش مطالعات شرقی و آفريقايی دانشگاه لندن (سوآز) در نشستی دو روزه در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند به موضوعادبيات كودكان ايران پرداخت. هوشنگ مرادی كرمانی نويسنده كتاب‌های كودكان و نوجوانان و زهره قايينی پژوهشگر و كارشناس ادبيات كودكان سخنرانان اصلی اين نسشت دو روزه بودند. زهره قايينی سرپرست گروه پژوهش مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در روز نخست با آموزگاران، پدران و مادران و دانش‌آموزان كلاس‌های آموزش زبان فارسی شهر لندن پيرامون ضرورت آشنايی كودكان ايرانی در سراسر جهان با پيشينه فرهنگی و تاريخی كشورشان سخن گفت و در روز دوم با معرفی پروژه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان به تحليل الگوهای تاريخی ادبيات كودكان ايران پرداخت و نقش مهم ساز‌مان‌های غير‌دولتی در ايران به ويژه شورای كتاب كودك را در پيشبرد ادبيات كودكان در ايران يادآور شد. اين سخنرانی‌ها با نمايش اسلايد از قديمی‌ترين كتاب‌های كودكان همراه بود. مشابه چنين برنامه‌ای در ۱۶ اسفند در شهر برلين به همت انجمن فرهنگی افرا در يکی از سالن های شهرداری برگزار شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان