مراحل چاپ سنگی

میرزا علی قلی خویی، تصویرگر، مراحل چاپ سنگی را در نسخه‌ای از کتاب خمسه نظامی به تاریخ ۱۲۶۴ق. تصویر کرده است.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: تصویر در کتاب‌های چاپ سنگی کودکان.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان