مجموعه متل‌ها بر روی يک لوح

مجموعه متل‌ها بر روی يک لوح ۹ ستونی درباره سرنوشت جانوران گوناگون نيپور، موزه دانشگاه پنسيلوانيا.
تاريخ ادبيات کودکان ايران (ادبيات شفاهی و دوران باستان)
فصل: شکل‌گيری نهاد آموزش و پرورش در ايران زمين، ص ۱۲۲.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان