ماهنامه شورای کتاب کودک

ماهنامه شورای کتاب کودک

در اردیبهشت سال ۱۳۴۲، اولین شماره ی ماهنامه شورای کتاب کودک منتشر شد. شوراي كتاب كودک از همان آغاز برای پيوند با علا‌قه‌مندان و صاحب ‌نظران و بازتاب فعاليت ‌های خود این ماهنامه‌ را منتشر می كرد و به رايگان در دسترس علا‌قه‌مندان می گذاشت.

انتشار اين نشريه تا سال ١٣٤٥ منظم نبود، اما از اين تاريخ تا سال ١٣٥٧ به شكل فصلنامه و هر سال چهار شماره منتشر ‌شد. از آغاز سال پنجم انتشار، خرداد ١٣٤٦، تا شهریور ١٣٤٧ با نام "نشریه شورای کتاب کودک" و از سال هشتم انتشار، خرداد ١٣٤٩، با عنوان "گزارش شورای كتاب كودک" زير نظر هيئت مديره و با مسئوليت معصومه سهراب (مافی) منتشر شد.

راهنما
روزشمار: 
اردیبهشت

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان