ماهنامه شورای کتاب کودک

ماهنامه شورای کتاب کودک

در اردیبهشت سال ۱۳۴۲، اولین شمارهٔ ماهنامه شورای کتاب کودک منتشر شد. شورای کتاب کودک از همان آغاز برای پیوند با علاقه‌مندان و صاحب نظران و بازتاب فعالیت های خود این ماهنامه را منتشر می کرد و به رایگان در دسترس علاقه‌مندان می گذاشت.

انتشار این نشریه تا سال ۱۳۴۵ منظم نبود، اما از این تاریخ تا سال ۱۳۵۷ به شکل فصلنامه و هر سال چهار شماره منتشر شد. از آغاز سال پنجم انتشار، خرداد ۱۳۴۶ تا شهریور ۱۳۴۷ با نام «نشریه شورای کتاب کودک» و از سال هشتم انتشار، خرداد ۱۳۴۹، با عنوان «گزارش شورای کتاب کودک» زیر نظر هیئت مدیره و با مسئولیت معصومه سهراب (مافی) منتشر شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان