لوح های مشق دروه باستان

این تصویر لوح های مشق در دوره باستان را نمایش می دهد.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان