لوحه تصویری موضوعی، نخست‌نامه ماطه‌وس خان ملیک یانس

لوحه تصویری موضوعی، نخست‌نامه ماطه‌وس خان ملیک یانس
جلد نخست، ۱۳۳۳ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: مواد آموزشی و نخستین کتاب‌های درسی فارسی، ص ۳۲۲.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان