لوحه‌های تصویری صوت آموز

لوحه‌های تصویری صوت آموز
دانش آموز، میرزا حسینخان، بدون تاریخ. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: مواد آموزشی و نخستین کتاب‌های درسی فارسی، ص ۳۲۳.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان