لئون میناسیان پژوهشگر و نویسنده ارمنی درگذشت

لئون میناسیان پژوهشگر و نویسنده ارمنی درگذشت

میناسیان اگر چه به طور مستقیم در حوزه ادبیات کودکان  ونوجوانان فعال نبوده است ، اما نگاهی فرهنگی او به حوزه های گوناگون سبب شد که در این گستره نیز خدمات مهمی انجام دهد. 

او یکی از نویسندگان نشریه لوسابر Լուսաբեր (نورآور) به سردبیر آرام گارونه بود که انتشار آن از سال ١٩٤٩ برای کودکان و نوجوانان آغاز شده بود  و انتشار آن تا سال ١٩٧١ ادامه داشت .میناسیان در ده سال کار موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات روی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران همواره در مقام مشاور و منبع شناس ادبیات ارمنی در کنار گروه ادبیات ارمنی بود و با اهدا منابع دست اول و دوم پژوهشی و با در دسترس گذاردن منابع و فهرست های کتابشناسی از کتابخانه شخصی خود و ایجاد امکان دسترسی به منابع کتابخانه کلیسای وانک جلفای اصفهان به پژوهشگران این بخش از کتاب کمک بزرگی کرد.

او در اکتبر ٢٠٠٢ نیز معرفی مفصلی درباره مجموعه کتاب های مرجع "ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‌" به زبان ارمنی در روزنامه آل‍ی‍ک نوشت که در آن به معرفی محتوای این مجموعه و بخش ادبیات ارمنی پرداخته است.

لئون میناسیان در گفتو گویی که در سال ١٣٧٩ با مرتضی رسولی پور داشت از زندگی خود اینچنین می گوید: "بنده در ١٢٩٩ خورشیدی مصادف با ١٩٢٠ میلادی در قریه خویگان فریدن متولد شدم. پدرم زارع ومعلم بودودریکخانواده تقریباًفرهنگی پرورش یافتم. تحصیلات ابتدایی را در قریه خویگان و دوران دبیرستان را در مدارس ملی ارامنه جلفا و کالج اصفهان که امروز دبیرستان ادب نامیده می‏شود ادامه دادم. پس از آن به مدت ١٠ سال در قریه خویگان تدریس کردم و همزمان چند سال مدیریت سیار دبیرستانهای قراء ارامنه فریدن را به عهده داشتم.

علاوه بر این فعالیتهایی در هیئت مدارس و نمازخانه و انجمن‏های دیگر خویگان داشتم. در ١٣٢٤/ ١٩٤٥ به کمک چند تن از روشنفکران آن منطقه کتابخانه ملی ابوویان را تأسیس نمودم. از سال ١٣٣٠/ ١٩٥١ تا ١٣٦٠/ ١٩٨١ به مدت ٣٠ سال در مدارس ملی ارامنه جلفا تدریس کردم و بعداً بازنشسته شدم. از سال ١٣٤٦/١٩٥٧ میلادی سرپرستی افتخاری موزه ارامنه جلفا را به عهده دارم و از سال ١٣٥١/١٩٧٢م مدیریت چاپخانه جلفا و از سال ١٣٥٩/١٩٨٠ سرپرستی کتابخانه را به عهده دارم. در سال ١٣٥٢/١٩٧٣ که عالیجناب کاتولیگوس خورن اول پیشوای ارامنه خانه سیلیس به جلفا آمدند با تقدیم مدال سلطنت مسروپ (به نام مخترع خط ارمنی) از خدمات معلمی و ادبی من قدردانی کردند. از سالها پیش اقدام به تنظیم اسناد و مدارک بایگانی شده ٣٥٠ ساله کلیسای وانک کردم که در سال ١٣٦٢ به چاپ رسید".

میناسیان در دوران جوانی نوازنده زبردست ویولن بود و دستی نیز در نقاشی داشت، اما سال های میانسالی و کهنسالی او بیشتر صرف تحقیق و نوشتن شد.او سال های زیادی از عمر خود را به گردآوری و تدوین آثاری متعدد درباره فرهنگ و ادبیات ارامنه اختصاص داد.

او در حدود ۹۰ کتاب درباره ارامنه و جلفا به زبان ارمنی و ۲۰ کتاب به زبان فارسی نوشت: تاریخ ٣٥٠ ساله ارامنه فریدن، تاریخچه اولین چاپخانه ایران جلفا اصفهان از سال ١٦٣٨ تا ١٩٧٢ میلادی، فهرست کتابهای خطی موزه ارامنه جلفا، سرایندگان و نوازندگان ارامنه فریدن، صومعه‏های ارامنه ایران، تاریخ ارمنیان جلفای اصفهان در یکصد و چهل سال اخیر (١٩٩٦-١٨٥٦)، دو فرمان از حضرت رسول (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع)، نظر مختصری به آیین مذهبی ارامنه ارتدوکس، ارمنیان ایران، سفری به بیت‏المقدس و اسرائیل، ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ه‌ از ادب‍ی‍ات‌ ارم‍ن‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍ا درب‍اره‌ ارام‍ن‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ش‍ده‌ اس‍ت‌۱۲۸۶-۱۳۷۶ ، اول‍ی‍ن‌ چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ای‍ران‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ف‍ارس‍ی‌، م‍دارس‌ ارم‍ن‍ی‍ان‌ ج‍ل‍ف‍او چندین کتاب و مقاله دیگر. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان