كمك به كتابخانه‌های روستايی

مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در نمايشگاه كتابی كه كانون توسعه فرهنگی كودكان در تاريخ ۳۰ بهمن تا ۲۱ اسفند در فرهنگسرای بانو برگزار كرده بود، شركت كرد و ۳۰٪  از فروش كتاب را به تجهيز كتابخانه‌های روستايی اختصاص داد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان