فعالیت های جانبی ۷

دو ماكت از لباس های كودكان قاجار در محوطه باز موزه قرار داشت تا كودكان پشت آن ها بیاستند و عكس یادگاری بگیرند.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان