فعالیت های جانبی ۶

کودکان در این نمایشگاه فرصت یافتند که با مهرهای عیدی سازی تصویرهایی از عیدی سازی های مکتب خانه های دوران قاجار نمونه ای با خود به یادگار ببرند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان