فعالیت های جانبی ۵

در هفت روز جشنواره، هر روز به یاد كودكان بم كوزه ای در اختیار كودكان بازدید كننده قرار گرفت تا با نقاشی روی كوزه و ریختن هدایای خود در آن ها، به كودكان بمی پیام دهند كه در روز كودك به یاد آن ها بوده اند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان