فعالیت های جانبی ۴

در این بخش، نمایش "افسانه درخت خرما و بزی" بر اساس روایت بازآفرینی شده منظومه درخت آسوریك اجرا شد. هدف از اجرای این نمایش آشنایی كودكان با یكی از منابع كهن ادبی كودكانه در دوره ساسانیان بود. گروه نمایش هر روز در یك یا دو نوبت، این نمایش را با زبان ساده و همراه با موسیقی برای كودكان اجرا كرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان