فعالیت های جانبی ۲

بازی، نقاشی و نمایش خلاق بخش دیگری از فعالیت های جانبی نمایشگاه بود. فعالیت های این گروه، شامل:
اجرای نمایش "نبرد رستم و دیو سفید" و متل "دویدم و دویدم" بود. این متل با هدایت گروه نمایش به وسیله خود كودكان اجرا می شد. گروه بازی های سنتی با اجرای بازی های دسته جمعی سنتی كودكان تماشاچی، آن ها را با این گنجینه فرهنگی ایران آشنا كردند. كودكان در آن روزها فرصت یافتند كه بازی هایی همچون عموزنجیرباف، گرگم و گله می برم، آی تخم مرغ گندیده، موش و گربه، قلعه گیرم، طناب كشی، گوشه بازی، آسیاب بشین، زو، خروس جنگی و دیگر بازی های سنتی را در كنار یكدیگر اجرا كنند.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان