عيدی سازی

در فضای بیرون از این نمایشگاه، کودکان می توانستند با مهرهای عیدی سازی که در دسترس آن ها بود برای خود تصویرهای عیدی سازی را چاپ و به یادگار با خود ببرند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان